Spill a Spaass am Respekt mat der Natur

Pony Adventure as eng Freizeitaktivitéit, déi Grouss a Kleng well erlaaben, am Kontakt mat den Déieren an am Respekt mat der Natur, Spaass zu hun.

Pony Adventure se veut une activité de loisir permettant aux petits et grands d'être en contact avec les animaux, dans le respect de la nature, tout en s'amusant.

Pony Adventure ist eine Freizeitbeschäftigung, die Gross und Klein erlaubt im Kontakt mit den Tieren und im Respkt mit der Natur, Spaass zu haben.

(Lëtzebuergesch)

Wéi de Numm et seet, gett bei eis nemme Ponien, dat sin Paerd di méi kleng sin wéi 1m48 (Widderrist)


Mir geheien eis all Kéier an eng nei Aventure … mat Shettien oder Ponien, am Pacours oder duerch Duerf a Besch, reiden mir oder fueren mat den Gigs a Kutschen... mol voltigéiren oder schéissen mir mam Bou... maache Buedemaarbecht an nach villes méi gett et ze entdecken!


D’Kanner vun 3-12 Joër gi vu Moniteuren encadréiert an maachen spilleresch Übungen mat de Ponien, woubäi si sech selwer an d'Ponien besser kenneléieren, hir Perséinlechkeet entfaalen, motoresch an intellektuell stimuléiert gin, méi Selbstvertrauen kréien, asw…


Spaass heescht, dass een och bei eis kennt fir sech z’amüséieren, dass een zu näischt gezwongen gett…an dëst gellt souwuel fir d’Kanner, d’Elteren, wi och fir d’Ponien !


Respekt virun der Natur, heescht an eisen Aen, dass een d’Emwelt, d’Déieren, souwi och d’Menschen versicht ze verstoen an hirem Wiesen, mat hirem Charakter, mat hire Launen (jo, sou wi de Mensch huet och d’Wieder huet mol seng Launen, an d’Ponien och…) ...an daat gefällt eis esou :o)


(français)

Comme le dit le nom, les activités se font uniquement avec des poneys. Ce sont des chevaux qui font moins d’1m48 au garot.


A chaque fois, nous nous lançons dans une nouvelle aventure… avec des poneys shetlands ou des double-poneys, en parcours ou à travers le village et la forêt, en équitation ou en attelage… en voltige ou au tir à l’arc… il y a beaucoup de choses à découvrir !


Les enfants de 3-12 ans sont encadrés par des moniteurs et font des exercices ludiques avec les poneys. Cela leur permet de mieux connaître les poneys, de développer leur personnalité, d’être stimulé au niveau motricité et intellectuel, de renforcer leur confiance en eux, etc.


Prendre plaisir signifie qu’on vient pour s’amuser, qu’on n’est obligé à rien… et ceci est valable pour les enfants, les parents, ainsi que pour les poneys !


Avoir le respect de la nature signifie pour nous d’essayer de comprendre notre environnement, les animaux et les êtres humains dans leur Être, avec leur caractère et leurs humeurs (oui, comme les humains, la météo fait aussi des fois des siennes, et les poneys aussi…) …et ça nous plaît ainsi :o)


(deutsch)

Wie der Name es sagt, gibt es bei uns nur Ponys, d.h. Pferde die kleiner sind als 1,48 (Widerrist).


Jedesmal starten wir ein neues Abenteuer… mit Shetlandponys oder Kleinpferden, im Parcours oder durch Dorf und Wald, beim Reiten oder Kutschefahren… beim Voltigieren oder Bogenschiessen… es gibt sooo vieles zu entdecken !


Die Kinder von 3-12 Jahren werden bei den spielerischen Übungen pädagogisch begleitet . Dies ermöglicht ihnen die Ponys besser kennenzulernen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, sich motorisch und intellektuell weiterzuentwickeln, ihr Selbstvertrauen zu stärken, usw…


Spaβ haben bedeutet , dass wir uns amüsieren, dass niemand gezwungen wird… weder die Kinder, noch die Eltern, noch die Ponys !


Respekt vor der Natur bedeutet in unseren Augen, dass wir versuchen unsere Umwelt, die Tiere und die Menschen zu verstehen, in ihrem Wesen, mit ihrem Charakter und ihren Launen (ja, so wie das Wetter mal verrückt spielt, so können es auch die Ponys…) …und das gefällt uns so :o)